Regulamin sprzedaży usług oraz produktów w Edu-Dutch

Data ostatniej aktualizacji – 23.02.2023 r.

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez Kinga Fiebig i Jelmer Hiemstra prowadząc działalność gospodarczą pod firmą EDU-DUTCH ze stałym miejscem prowadzenia działalności w Tine van Dethstraat 81, 2331 CD Leiden; KVK: 58783210
 2. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem sklpeu online proszę o kontakt pod adresem e-mail: info@edu-dutch.com.
 3. Regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 4. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie oraz zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci kursów stacjonarnych, online oraz innych produktów elektronicznych. Sprzedawca świadczy także na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 5. Składając zamówienie w Serwisie oświadczasz, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem Sprzedaży i akceptujesz jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sposób i w celach określonych w niniejszym Regulaminie.

2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem: www.edu-dutch.com  ;
 2. Serwis – strona internetowa www.edu-dutch.com, zawierająca platformę e-Learningową z możliwością wykupienia Usługi, stworzona przez Usługodawcę, w ramach kreatora elektronicznej platformy edukacyjnej pod adresem www.edu-dutch.com świadczonej przez przedsiębiorcę Kingę Fiebig i Jelmer Hiemstra, Tine van Dethstraat 81, 2331 CD Leiden: KVK: 58783210
 3. Usługodawca – Podmiot świadczący usługę: Edu-Dutch, z sedzibą w Tine van Dethstraat 81, 2331 CD Leiden.
 4. Dane teleadresowe Usługodawcy, umożliwiające Klientowi kontakt z Usługodawcą:
  1. adres pocztowy: Kinga Fiebig, Jelmer Hiemstra, Tine van Dethstraat 81, 2331CD Leiden
  2. numer telefonu i/lub faksu: +31614416481
  3. adres poczty elektronicznej: info@edu-dutch.com
 5. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi;
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. E-kurs – materiały w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF, zamieszczone w Serwisie, do których dostęp może zostać odpłatnie bądź nieodpłatnie udostępniony Klientowi;
 9. Konto Klienta – indywidualne, elektroniczne konto aktywowane dla Klienta w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi;
 10. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi;
 11. Usługa – świadczona przez Usługodawce na rzecz Klienta usługa polegająca na prowadzeniu zajęć stacjonarnie
 12. Usługa online  – świadczona przez Usługodawce na rzecz Klienta usługa polegająca na udostępnianiu Klientowi dostępu do Platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF i Abonamentów; oraz prowadzeniu kursów online.
 13. Okres Abonamentowy – 6-12 miesięcy począwszy od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania opłaty za Usługę przez Klienta;
 14. Opłata / Cena – określona przez Usługodawcę należność pieniężna za Usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, której wysokość uzależniona jest od wybranego przez Klienta okresu abonamentowego;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
 16. Rozporządzanie o ochronie danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016);
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
 18. Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

3. Warunki zawarcia umowy

 1. Aby uzyskać dostęp do Usługi Klient rejestruje Konto Klienta w Serwisie.
 2. Umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta w momencie zakończenia rejestracji Konta Klienta w Serwisie.
 3. Zakończenie rejestracji Konta Klienta w Serwisie Usługodawca potwierdza wiadomością e-mail.
 4. Klient zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 5. Rejestrując konto Klienta w Serwisie Klient będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.

4. Ceny i płatności oraz warunki usług

 1. Po utworzeniu konta Klienta w Serwisie, Klient wybiera i opłaca dostęp do Usługi zgodnie z obowiązującymi w Serwisie Cenami.
 2. Jeżeli po upływie okresu Abonamentowego Klient nie opłaci dostępu do Usługi, dostęp do Usługi zostaje zablokowany a Umowa o świadczenie Usługi rozwiązana.
 3. Ceny zamieszczone w Serwisie są podane w euro i są cenami brutto.
 4. Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu: Stripe
 5. Edu-Dutch zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany terminu kursu stacjonarnego lub online z nauczycielem, jeśli rejestracja na kurs grupowy jest zbyt mała. Nowa data jest uzgadniana w porozumieniu z już zarejestrowanymi studentami. Jeśli kurs zostanie całkowicie anulowany przez Edu-Dutch, opłaty za kurs, które zostały już zapłacone, zostaną zwrócone uczestnikom.
 6. Jeśli z powodu okoliczności lekcja Edu-Dutch zostanie odwołana, Edu-Dutch zapewni, że lekcja ta zostanie wykonana w innym czasie. Inna data i godzina są ustalane w porozumieniu ze studentami.
 7. Jeśli uczeń chciałby przenieść indywidualną lekcję online, należy to zrobić co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem zaplanowanych zajęć, w przeciwnym razie opłata zostanie naliczona. Przeniesienie lekcji powinno odbyć się w tym samym tygodniu, w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata. Nowy dzień i godzina zostaną ustalone w porozumieniu z nauczycielem
 8. Jeśli płatność jest dokonywana przelewem bankowym, musi ona znajdować się na koncie Edu-Dutch co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem pierwszej lekcji (numer konta: NL22 INGB 0006 168436)
 9. W przypadku wcześniejszego zakończenia kursu stacjonarnego lub online z nauczycielem przez ucznia, nie przysługuje zwrot pieniędzy/kosztów poniesionych za kurs.
 10. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, kurs musi zostać zakończony ze strony ucznia, odpowiednie rozwiązanie można rozważyć w porozumieniu z Edu-Dutch informując o tym droga e-mailową: info@edu-dutch.com
 1. Każdy kurs/poziom kończy się egzaminem online. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzyma certyfikat e-mailowo wraz z osiągniętym poziomem znajomości języka niderlandzkiego.
 2. Na życzenie możliwe jest wystawienie deklaracji uczestnictwa ucznia w kursie nauki języka niderlandzkiego (np. dla pracodawcy).

5. Prawa autorskie

Treści zamieszczone na Serwisie oraz otrzymane w ramach świadczenia Usługi przez Serwis, stanowią własność Usługodawcy i podlegają ochronie. Zabrania się ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży, powielania i udostępniania innym osobom bez zgody autora.

6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Produktu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci zakupionego produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy na warunkach wskazanych poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia przekazane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 4. Usługodawca udostępnia wzór Formularza Odstąpienia od Umowy – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niewykorzystanie furmularza w procesie odstąpienia od umowy nie stanowi o nieważności odstąpienia.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres korespondencyjny lub adres e-mail Usługodawcy przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

7. Warunki świadczenia usług

 1. Korzystanie z Serwisu przez Klienta możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera z dostępem do sieci Internet i następujących przeglądarek internetowych: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari -w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 23.03.2023 r.
 2. Klient nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

8. Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usługi polegającej na udostępnianiu Klientowi dostępu do Serwisu – platformy e-learningowej zawierającej kursy w postaci nagrań video, audio, bądź w formie plików PDF.
 2. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania – zwielokrotnienia trwałego materiałów i oprogramowania znajdującego się w Serwisie, ani w pełnej postaci ani w częściach.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozbawienia Klienta dostępu do Usługi w przypadku naruszenia praw i obowiązków Klienta.

8.1 Prawa i obowiązki usługodawcy

 1. Usługodawca umożliwi Klientowi korzystanie z usług wsparcia technicznego dla Usługi.
 2. Wsparcie techniczne polega na udzielaniu przez Usługodawce porad i wyjaśnień z zakresu funkcjonowania Usługi.
 3. Wsparcie techniczne udzielane jest pod adresem poczty elektronicznej info@edu-dutch.com lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w Serwisie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania czasowych przerw w działaniu Systemu celach konserwacyjnych, naprawczych, a w szczególności w celach aktualizacji i rozbudowy Systemu.

9. Prawa i obowiązki Klienta

 1. W zakresie Serwisu zabrania się zamieszczania przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, moralnymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności zabrania się umieszczania Materiałów, które:
  • zawierają wulgaryzmy,
  • naruszają prawa autorskie,
  • wzywają do łamania prawa
  • zawierają treści pornograficzne,
  • zawierają treści propagujące używanie narkotyków bądź niedozwolonych środków odurzających,
  • zawierają treści rasistowskie, antysemickie, nacjonalistyczne, pobudzające do agresji, homofobiczne;
  • wiadomości powszechnie uznawane za „spam”,
  • rozpowszechniają lub nakłaniają do pobierania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania,
  • są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników
  • zawierają dane osobowe, w tym teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej;
  • służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;
  • są kopią uprzednio zamieszczonych komentarzy lub wpisów,
  • naruszają dobra osobiste osób trzecich.
 2. Zabronione jest używanie Serwisu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez pozostałych Klientów, powodujący zakłócenia w jego działaniu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie pod swoją nazwą Klientów materiałów osób trzecich oraz podszywanie się pod inne osoby.
 4. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w Serwisie bez zgody Usługodawcy przekazów reklamowych w każdej postaci lub treści zmierzających do promowania usług lub towarów.

10. Odpowiedzialność za wady

 1. Obowiązkiem Usługodawcy jest dostarczenie Kupującemu produktu wolnego od wad fizycznych lub prawnych.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@edu-dutch.com lub na piśmie na adres Usługodawcy.
 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: czytelne oznaczenie Klienta, pozwalające na identyfikację w systemie, opis usterki/błędu/wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia, podanie wersji i nazwy przeglądarki internetowej na której występuje wskazany problem.
 5. Podanie wskazanych wyżej informacji i okoliczności ułatwi sposób procesowania reklamacji. Informacje te nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny, podany przez Klienta w reklamacji, w terminie do 14 dni.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego

11. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów Rozporządzenia o ochronie danych osobowych jest Usługodawca tj. Kinga Fiebig prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Edu-Dutch ze stałym miejscem prowadzenia działalności w Tine van Dethstraat 81, 2331 CD Leiden; KVK: 58783210
 2. Usługodawca zapewnia ochronę powierzanych mu przez Klientów do przetwarzania danych osobowych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z:
  1. Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych;
  2. Ustawią o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych do tej ustawy.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów następuje w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Usługi, informowania Klientów o Usługodawcy i świadczonych przez niego usługach oraz w innych celach jeśli Klient wyrazi na to odrębną, wyraźną zgodę.
 5. W ramach Umowy Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego.
 6. Udostępnianie danych osobowych przez Klientów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji Usługi.
 7. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności i plików cookies, udostępniana jest w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.

12. Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa holenderskiego, w tym kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego, obowiązujących na terenie Holandii.

Załącznik do Regulaminu nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy online

Formularz Odstąpienia od Umowy

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]

(imię i nazwisko) …………………………………………………………..

(ulica i nr domu / mieszkania)…………………………………………………………..

(kod pocztowy i miejscowość)…………………………………………………………..

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi dostępu do Systemu www.edu-dutch.com

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) _____________________________________ Imię i nazwisko konsumenta (-ów) _____________________________________ Adres konsumenta (-ów) _________________________________________________

____________________ Podpis konsumenta (-ów)

(*) niepotrzebne skreślić

Załącznik do Regulaminu nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(imię i nazwisko) …………………………………………………………..

(ulica i nr domu / mieszkania)…………………………………………………………..

(kod pocztowy i miejscowość)…………………………………………………………..

Wersja i nazwa przeglądarki internetowej na której występuje problem:…………………………………………………………..

Opis usterki / błędu / wady, wraz ze wskazaniem czasu jej wystąpienia:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

____________________ Podpis konsumenta (-ów)

pl_PLPolish