Edu-Dutch

Edu-Dutch - Nederlandse school

REGLEMENT VERKOOP DIENSTEN EN PRODUCTEN IN EDU-NEDERLANDS

Datum laatste update - 23/02/2023

1. Algemeen

 1. Deze webwinkel wordt gerund door Kinga Fiebig en Jelmer Hiemstra, onder de naam EDU-DUTCH drijvend met een vaste vestiging aan de Tine van Dethstraat 81, 2331 CD Leiden; KVK: 58783210
 2. Neem voor alle zaken die verband houden met het functioneren van de online winkel contact met ons op via het volgende e-mailadres: info@edu-dutch.com.
 3. Het Reglement definieert de algemene voorwaarden voor het gebruik van de Winkel, evenals de rechten en plichten van de Verkoper en de Koper.
 4. De Verkoper biedt de Koper via de Winkel de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten voor de verkoop van producten die beschikbaar zijn in de Winkel en om een overeenkomst te sluiten voor de levering van digitale inhoud in de vorm van stationaire cursussen, online cursussen en andere elektronische producten. De Verkoper levert ook elektronische diensten aan de Koper.
 5. Door een bestelling te plaatsen op de Website, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Verkoopreglement en de bepalingen ervan te aanvaarden, en in te stemmen met de verwerking van persoonsgegevens op de wijze en voor de doeleinden uiteengezet in dit Reglement.

2 definities

Voor de toepassing van dit Reglement wordt uitgegaan van de volgende betekenissen van begrippen:

 1. Regelgeving - dit document waarin de regels voor de verkoop van diensten via de website worden gedefinieerd op: www.edu-dutch.com  ;
 2. Website - de website www.edu-dutch.com, met daarin het e-Learning platform met de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, gemaakt door de Dienstverlener als onderdeel van de maker van het elektronisch educatief platform op www.edu-dutch.com verzorgd door ondernemer Kinga Fiebig en Jelmer Hiemstra, Tine van Dethstraat 81, 2331 CD Leiden: KVK: 58783210
 3. Dienstverlener - Dienstverlener: Edu-Dutch, gevestigd aan Tine van Dethstraat 81, 2331 CD Leiden.
 4. Contactgegevens van de Dienstverlener waarmee de Klant contact kan opnemen met de Dienstverlener:
  1. postadres: Kinga Fiebig, Jelmer Hiemstra, Tine van Dethstraat 81, 2331CD Leiden
  2. telefoon en/of faxnummer: +31614416481
  3. e-mailadres: info@edu-dutch.com
 5. Klant - een natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een natuurlijke persoon die zakelijke activiteiten uitvoert, een rechtspersoon, een organisatorische eenheid die geen rechtspersoon is, aan wie de wet rechtsbevoegdheid toekent, die gebruikmaakt van de Dienst;
 6. Consument - een klant die een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling verricht die niet rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit;
 7. Ondernemer met consumentenrechten - een natuurlijke persoon die een contract sluit dat rechtstreeks verband houdt met zijn zakelijke activiteit, wanneer uit de inhoud van dit contract blijkt dat het voor hem niet van professionele aard is, met name voortvloeiend uit het onderwerp van zijn zakelijke activiteit, beschikbaar gesteld op op basis van de bepalingen inzake het Centraal Register en Inlichtingen over het Ondernemen;
 8. E-cursus - materiaal in de vorm van video- of audio-opnamen, of in de vorm van PDF-bestanden, geplaatst op de Website, waartoe de Klant tegen betaling of gratis toegang kan krijgen;
 9. Klantaccount - een individueel, elektronisch account dat voor de Klant wordt geactiveerd om hem in staat te stellen de Dienst te gebruiken;
 10. Overeenkomst - Overeenkomst voor het leveren van de Dienst;
 11. Service - een service die door de serviceprovider aan de klant wordt geleverd, bestaande uit het geven van stationaire lessen
 12. Online dienst - een dienst geleverd door de Dienstverlener aan de Klant, bestaande uit het verlenen van toegang aan de Klant tot het e-learning Platform met cursussen in de vorm van video- of audio-opnamen, of in de vorm van PDF-bestanden en Abonnementen; en het geven van online cursussen.
 13. Abonnementsperiode - 6-12 maanden vanaf de datum van ontvangst door de Dienstverlener van de bevestiging van betaling voor de Dienst door de Klant;
 14. Vergoeding/Prijs – een door de Dienstverlener gespecificeerde betaling voor de door de Dienstverlener aan de Klant geleverde Dienst, waarvan het bedrag afhangt van de door de Klant gekozen abonnementsperiode;
 15. Consumer Rights Act - de Consumer Rights Act van 30 mei 2014 (d.w.z. Journal of Laws van 2020, item 287, zoals gewijzigd);
 16. Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens - Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Staatsblad UE L 119 van 04/05/2016);
 17. Wet op de levering van elektronische diensten - de wet van 18 juli 2002 op de levering van elektronische diensten (i.e. Staatsblad van 2020, item 344);
 18. Burgerlijk wetboek - De wet op het burgerlijk wetboek van 23 april 1964 (d.w.z. Journal of Laws van 2020, artikel 1740, zoals gewijzigd).

3. Voorwaarden voor het sluiten van het contract

 1. Om toegang te krijgen tot de Dienst, registreert de Klant een Klantenaccount op de Website.
 2. De overeenkomst tussen de partijen komt tot stand op het moment van voltooiing van de registratie van de Klantaccount op de Website.
 3. De voltooiing van de klantaccountregistratie op de website wordt door de serviceprovider per e-mail bevestigd.
 4. Tijdens de registratie is de Klant verplicht om waarheidsgetrouwe en actuele gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de levering van de Dienst door de Dienstverlener.
 5. Door het account van de Klant op de Website te registreren, verklaart de Klant die een consument is dat in overeenstemming met art. 15 sec. 3 van de Wet op de consumentenrechten, eist de aanvang van de levering van diensten waarop de bestelling betrekking heeft vóór de uiterste datum voor het indienen van een verklaring van herroeping van het contract, en erkent daarom het feit dat hij, in geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal verplicht zijn een vergoeding te betalen voor diensten die zijn verricht tot aan de opnamediensten.

4. Prijzen en betalingen en servicevoorwaarden

 1. Na het aanmaken van een Klantenaccount op de Website, kiest en betaalt de Klant voor toegang tot de Dienst in overeenstemming met de Prijzen die van toepassing zijn op de Website.
 2. Indien de Klant na afloop van de Abonnementsperiode niet betaalt voor toegang tot de Dienst, wordt de toegang tot de Dienst geblokkeerd en wordt de Dienstverleningsovereenkomst beëindigd.
 3. De op de Website vermelde prijzen zijn in euro's en zijn brutoprijzen.
 4. Elektronische betalingen op de Website worden gedaan via de website: Stripe
 5. Edu-Dutch behoudt zich het recht voor om een face-to-face of online begeleide cursus te annuleren of te verplaatsen als de inschrijving voor een groepscursus te klein is. De nieuwe datum wordt afgesproken met de reeds ingeschreven studenten. Indien een cursus volledig wordt geannuleerd door Edu-Dutch, wordt het reeds betaalde cursusgeld aan de deelnemers gerestitueerd.
 6. Als een les van Edu-Dutch door omstandigheden niet doorgaat, zorgt Edu-Dutch ervoor dat de les op een ander tijdstip wordt gevolgd. Met de leerlingen wordt een andere datum en tijd afgesproken.
 7. Indien een cursist een individuele online les wil overzetten, dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de ingeplande les te gebeuren, anders wordt er een vergoeding in rekening gebracht. De overdracht van lessen dient in dezelfde week plaats te vinden, anders wordt er een vergoeding in rekening gebracht. De nieuwe dag en tijd worden in overleg met de leerkracht afgesproken
 8. Bij betaling per bank dient deze minimaal 1 dag voor aanvang van de eerste les op je Edu-Dutch rekening te staan (rekeningnummer: NL22 INGB 0006 168436)
 9. Bij voortijdige beëindiging van een voltijdse of online cursus met docent door de cursist is geen restitutie/kosten voor de cursus verschuldigd.
 10. Indien door bijzondere omstandigheden een cursus door de cursist moet worden gestaakt, kan in overleg met Edu-Dutch worden gekeken naar een passende oplossing door een e-mail te sturen naar: info@edu-dutch.com
 1. Elke cursus/niveau wordt afgesloten met een online examen. Na het behalen van het examen ontvangt de cursist per e-mail een certificaat met het behaalde niveau van de Nederlandse taal.
 2. Op verzoek is het mogelijk om een verklaring van deelname aan een taalcursus Nederlands af te geven (bijvoorbeeld voor een werkgever).

5. Auteursrecht

De inhoud die op de Website wordt geplaatst en wordt ontvangen als onderdeel van de levering van de Dienst door de Website, is eigendom van de Dienstverlener en is onderhevig aan bescherming. Het is verboden om ze commercieel te gebruiken, door te verkopen, te dupliceren en te delen met andere mensen zonder toestemming van de auteur.

6. Herroepingsrecht

 1. Als de consument of ondernemer met consumentenrechten er tijdens de aankoop van het product mee heeft ingestemd om de overeenkomst uit te voeren en hem vóór de deadline voor herroeping van de overeenkomst digitale inhoud in de vorm van het gekochte product te verstrekken, verliest hij het recht om de overeenkomst te herroepen met de Verkoper gesloten overeenkomst.
 2. Indien de hierboven vermelde omstandigheden zich niet voordoen, heeft de consument of ondernemer met consumentenrechten het recht om de overeenkomst te herroepen onder de onderstaande voorwaarden.
 3. Opzegging van het contract vindt plaats door de Dienstverlener op de hoogte te stellen van uw beslissing door middel van een verklaring per gewone post of e-mail.
 4. De Dienstverlener verstrekt een model van het Formulier voor Herroeping van de Overeenkomst - dat Bijlage Nr. 1 van dit Reglement vormt. Het niet gebruiken van het formulier in het herroepingsproces maakt de herroeping niet ongeldig.
 5. Om de deadline voor herroeping van het contract na te leven, volstaat het om vóór het verstrijken van het contract een verklaring van herroeping naar het correspondentieadres of e-mailadres van de dienstverlener te sturen.
 6. Bij herroeping van de overeenkomst zal de Dienstverlener alle van hem ontvangen betalingen terugbetalen aan de Consument of Ondernemer met consumentenrechten.
 7. Terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethoden die de Consument of Rechtsondernemer heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij de Consument of Rechtsondernemer duidelijk een andere oplossing heeft aangegeven.

7. Servicevoorwaarden

 1. Het gebruik van de Website door de Klant is mogelijk op voorwaarde dat een computer met internettoegang en de volgende webbrowsers worden gebruikt: IE11+, Firefox, Chrome, Opera, Safari - in de laatste versies beschikbaar vanaf 23 maart 2023.
 2. De Klant verwerft geen enkel recht op de software op de Website.

8. Rechten en plichten van de dienstverlener

 1. De Dienstverlener verbindt zich ertoe om de Klant de Dienst te verlenen die erin bestaat de Klant toegang te geven tot de Website - een e-learningplatform met cursussen in de vorm van video-, audio-opnamen of in de vorm van pdf-bestanden.
 2. De Klant is niet gerechtigd tot het downloaden - dupliceren van permanent materiaal en software die zich op de Website bevindt, noch in volledige vorm, noch in delen.
 3. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de Klant de toegang tot de Dienst te ontzeggen in geval van schending van de rechten en plichten van de Klant.

8.1 Rechten en plichten van de dienstverlener

 1. De Dienstverlener stelt de Klant in staat gebruik te maken van technische ondersteuningsdiensten voor de Dienst.
 2. Technische ondersteuning bestaat erin de Dienstverlener advies en uitleg te geven over de werking van de Dienst.
 3. Technische ondersteuning wordt verleend via e-mail info@edu-dutch.com of door het contactformulier op de Website in te vullen.
 4. De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om de werking van het Systeem tijdelijk te onderbreken voor onderhouds- en reparatiedoeleinden, en in het bijzonder om het Systeem bij te werken en uit te breiden.

9. Rechten en plichten van de klant

 1. Binnen de reikwijdte van de Website is het Gebruikers verboden inhoud te plaatsen die in strijd is met de toepasselijke wetgeving, morele, morele en sociale normen en de bepalingen van dit Reglement. Het is met name verboden om Materialen te plaatsen die:
  • godslastering bevatten,
  • inbreuk maken op het auteursrecht,
  • ze roepen op tot het overtreden van de wet
  • pornografische inhoud bevatten,
  • inhoud bevatten die het gebruik van drugs of illegale drugs promoot,
  • racistische, antisemitische, nationalistische, agressieve, homofobe inhoud bevatten;
  • berichten die algemeen worden beschouwd als "spam",
  • verspreiden of het downloaden van computervirussen of malware/malware aanmoedigen,
  • zijn directe aanvallen op andere Gebruikers
  • persoonsgegevens bevatten, waaronder contactgegevens of e-mailadressen;
  • dienen voor politieke, religieuze of andere agitatie;
  • een kopie zijn van eerder geplaatste opmerkingen of inzendingen,
  • inbreuk maken op de persoonlijke rechten van derden.
 2. Het is verboden om de Website te gebruiken op een manier die het moeilijk maakt voor andere Klanten om deze te gebruiken, waardoor de werking ervan wordt verstoord.
 3. Het is verboden om materiaal van derden onder uw naam te plaatsen en zich voor te doen als andere personen.
 4. Het is de Klanten verboden om op de Website reclameboodschappen in welke vorm of inhoud dan ook te plaatsen die gericht zijn op het promoten van diensten of goederen zonder toestemming van de Dienstverlener.

10. Aansprakelijkheid voor gebreken

 1. De Dienstverlener is verplicht om de Koper een product te leveren dat vrij is van fysieke of juridische gebreken.
 2. Voor het indienen van een klacht kan Afnemer gebruik maken van het klachtenformulier dat als bijlage 2 bij dit Reglement is gevoegd.
 3. Alle klachten met betrekking tot de Dienst moeten per e-mail worden ingediend op het volgende adres info@edu-dutch.com of schriftelijk naar het adres van de Dienstverlener.
 4. Het wordt aanbevolen dat de Klant de volgende informatie in de beschrijving van de klacht vermeldt: een leesbare identificatie van de Klant, die identificatie in het systeem mogelijk maakt, een beschrijving van de fout/fout/het defect, samen met een indicatie van het tijdstip waarop het zich voordeed, het verstrekken van de versie en naam van de webbrowser waarop het aangegeven probleem zich voordoet.
 5. Het verstrekken van bovengenoemde informatie en omstandigheden zal de afhandeling van de klacht vergemakkelijken. Deze informatie heeft geen invloed op de effectiviteit van ingediende klachten zonder de aanbevolen omschrijving van de klacht.
 6. De Dienstverlener zal de Klant binnen 14 dagen in kennis stellen van de behandeling van de klacht en het resultaat daarvan door middel van een bericht naar het door de Klant in de klacht opgegeven e-mail- of correspondentieadres.
 7. Details met betrekking tot de garantie van de Verkoper voor gebreken worden geregeld door de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

11. Bescherming van Persoonsgegevens

 1. De beheerder van de persoonsgegevens van Klanten in de zin van de Regeling bescherming persoonsgegevens is de Dienstverlener, zijnde Kinga Fiebig, drijvend onder de naam Edu-Dutch met vaste vestiging aan de Tine van Dethstraat 81 , 2331 CD Leiden; KVK: 58783210
 2. De Dienstverlener zorgt voor de bescherming van de persoonsgegevens die hem door Klanten zijn toevertrouwd voor verwerking.
 3. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving, met name in overeenstemming met:
  1. Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
  2. Zij zullen handelen over het aanbieden van elektronische diensten en relevante uitvoeringsbesluiten bij deze wet.
 4. De verwerking van de persoonsgegevens van Klanten vindt plaats om de goede uitvoering van de Dienst te verzekeren, om Klanten te informeren over de Dienstverlener en de door hem geleverde diensten, en voor andere doeleinden indien de Klant een afzonderlijke, uitdrukkelijke toestemming geeft.
 5. Op grond van de Overeenkomst verwerkt de Dienstverlener de volgende persoonsgegevens van Klanten: naam, achternaam, woonadres/bedrijfsactiviteit, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.
 6. Het verstrekken van persoonlijke gegevens door klanten is vrijwillig, maar het is noodzakelijk om de Dienst uit te voeren.
 7. Gedetailleerde informatie over de bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld door het Privacybeleid en cookies, is beschikbaar op de Website onder het tabblad Privacybeleid.

12. Slotbepalingen

 1. Dit Reglement kan aan verandering onderhevig zijn. Voor contracten die zijn gesloten vóór de wijziging van het Reglement, is het Reglement van toepassing dat van kracht was op de datum van sluiting van het contract.
 2. Op zaken die niet onder dit Reglement vallen, zijn de bepalingen van Nederlands recht van toepassing, waaronder het Burgerlijk Wetboek, de Wet consumentenrechten of andere wetten die van toepassing zijn op de exploitatie en het functioneren van de online winkel die in Nederland van kracht zijn.

Bijlage bij Reglement nr. 1 - Model van het online herroepingsformulier

Formulier voor herroeping van de overeenkomst

[dit formulier moet alleen worden ingevuld en geretourneerd als u het contract wilt herroepen]

(voornaam en achternaam) …………………………………………………………..

(straat en huis/appartementnummer)…………………………………………………………..

(postcode en plaats)…………………………………………………………..

Ik/Wij(*) informeer/informeren(*) hierbij over mijn/onze(*) herroeping van het contract voor het verlenen van toegang tot het systeem www.edu-dutch.com

Datum contract(*)/ontvangstbewijs(*) _____________________________________ Naam consument(en) ________________________________________________ Adres consument(en) ________________________________________________________________

____________________ Handtekening van de consument(en)

(*) schrappen wat niet past

Bijlage bij het Reglement nr. 2 - Model van het klachtenformulier

KLACHTEN FORMULIER

(voornaam en achternaam) …………………………………………………………..

(straat en huis/appartementnummer)…………………………………………………………..

(postcode en plaats)…………………………………………………………..

Versie en naam van de webbrowser waarop het probleem zich voordoet: …………………………………………………………………………………..

Beschrijving van de fout / fout / defect, samen met een indicatie van het tijdstip waarop het zich voordeed:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

____________________ Handtekening van de consument(en)

nl_NLNederlands
Scroll naar boven